Blogg  01/01/2016 Näringsidkarnas reseersättningar 2016

Näringsidkarnas reseersättningar 2016

Yrkes- och affärsidkarna kan från början av 2001 avdra samma markmässiga dagtraktamente som arbetsgivarna har rätt ett skattefritt ersätta löntagarna med. År 2016 är heldagstraktamentet 40 euro (2015 = 40 euro, 2014 = 39 euro, 2013 = 38 euro) och det partiella dagtraktamentet 19 euro (2015 = 18 euro, 2014 = 18 euro, 2013 = 17 euro). Avdrag beviljas även för bruk av privatbil i näringsverksamheten. Grunden är löntagarens skattefria km-ersättningsbelopp, som 2016 är 43 cent/ km ( 2015 = 44 cent, 2014 = 43 cent, 2013 = 45 cent/km). Km-ersättningen berör dock endast bilar, vilkas privata körkilometrar är mer än hälften av de totala under året. Om bilen i huvudsak används för företagarverksamheten, avdras bilkostnaderna endast enligt de bokförda kostnaderna, inte som schematiska km-ersättningar.

Företagarnas km-ersättning avviker tekniskt från det som gäller för löntagarna. Avdragen görs som s k tilläggsavdrag, som tillsammans med de i företagets bokföring införda kostnaderna högst motsvarar maximibeloppen för löntagarens skattefria dagtraktamente eller kilometerersättning. Tilläggsavdraget är därför en rat utom bokföringen och görs på skatteblanketten. Om resekostnader för arbetsresa inte alls bokförts, kan tilläggsavdrag göras direkt i form av dagtraktamentens och kilometerersättningarnas belopp.

Användningen av schematiska km-ersättningar förutsätter att fordonet inte i huvudsak används i företagarverksamheten. Om fordonet i huvudsak används i företagarverksamheten, d v s över hälften är körslorna berör företaget, är fordonet företagets och fordonskostnaderna avdras endast på basis av de faktiska bokförda kostnaderna. Även kostnaderna p g a privat användning korrigeras då enligt värdet av de på basis av de faktiska kostnaderna beräknade kilometrarna.

Kördagbok eller annan tillförlitlig utredning

Rätt till km-avdrag förutsätter enligt § 5 moment 3 i den nya NärSkL kördagbok eller annan tillförlitlig utredning av bilen användning och hur den ansluter sig till näringsverksamheten. Vilket innebär att kördagboken är utgångsläget. Av kördagboken skall framgå det totala antalet kilometer, som körts under året. För näringsverksamhetens del skall dessutom antecknas

-tidpunkten för när körslan började och när den slutade
-platsen för var körslan började och slutade samt vid behov körrutten
-resans längd
-resans ändamål

Om företaget inte använt färdigt tryckt kördagbok kan även annan motsvarande utredning användas. Förutsättningen är dock även i detta fall att de körda kilometrarna på ett tillförlitligt sätt kan utredas. Om näringsidkaren under året har s k standardresor, d v s resor som upprepas till samma platser, kan även uppgifter om dessa resor utredas och på det sättet ange hur många gånger ifrågavarande kilometrar upprepats (t ex resor per vecka x antal veckor).
Om dagtraktamente betalas för resorna, görs en separat reseutredning. Den kan vara t ex en reseräkning eller förteckning över resor. Arbetsresa, som berättigar till avdrag för dagtraktamente, skall gälla näringsverksamheten och ligga utanför det egentliga verksamhetsområdet. Av utredningen skall framgå de dagar, som näringsidkaren har rätt till heldagstraktamente eller partiellt dagtraktamente eller utländskt sådant samt tidpunkten för resan, hur länge den varat, målet för resan och på vilket sätt den anknyter till företagsverksamheten.