Blogg  17/11/2016 Lättnad som ansluter sig till momsskyldighetens nedre gräns

Lättnad som ansluter sig till momsskyldighetens nedre gräns

Skattskyldiga, vars omsättning för räkenskapsperioden (12 månader) utan momsens andel inte överstiger 30 000 euro (till 31.12.2015 var gränsen 22 500 euro), kan beviljas lättnad som ansluter sig till den moms som ska betalas. Under räkenskapsperioden ska periodskattedeklarationerna lämnas och momsen betalas på normalt sätt. Den skattskyldige räknar själv ut det belopp som berättigar till lättnad och anmäler uppgifterna i periodskattedeklarationen för räkenskapsperiodens sista månad eller kalenderårets sista momsperiod.

Gränsen som i momsbeskattningen tillämpas på verksamhet i liten skala och den övre gränsen för en omsättning som berättigar till skattelättnad höjs den 1 januari 2016. Ändringar gäller de räkenskapsperioder som börjar 1.1.2016 eller senare. Den nya nedre gränsen för momsskyldighet är 10 000 euro (tidigare gränsen var 8 500 euro) och den nya övre gränsen för en omsättning som berättigar till skattelättnad är 30 000 euro ( tidigare gränsen var 22 500 euro).

En person som bedriver affärsverksamhet i liten skala är befriad från moms, om räkenskapsperiodens omsättning uppgår till högst 10 000 euro (till 31.12.2015 var gränsen 8 500 euro). Om denna nedre gräns överskrids eller om företaget är infört i registret över momsskyldiga, ska företaget betala skatt på all försäljning under räkenskapsperioden enligt de allmänna reglerna i mervärdesskattelagen. Ett litet företag kan dock vara berättigat till skattelättnad som ansluter sig till momsskyldighetens nedre gräns. Lättnadsbeloppet beror på företagets omsättning. Lättnad kan beviljas alla momsskyldiga oavsett företagsform.
För räkenskapsperioder som har börjat innan 1.1.2016 beräknas skattelättnad på följande sätt:

Om omsättningen uppgår till högst 8 500 euro, beviljas den skattskyldige i form av lättnad den moms som redovisas (skatter som betalas på försäljningar - skatter som ska dras av) för hela räkenskapsperioden. Då räknas lättnadsbeloppet inte med formeln nedan. Om omsättningen uppgår till minst 8 500 euro men underskrider 22 500 euro, beviljas i form av lättnad en del av den moms som ska betalas. Då beräknas lättnadsbeloppet enligt följande formel:
skatt – (omsättning – 8 500) x skatt
14 000
För räkenskapsperioder som börjar 1.1.2016 eller senare beräknas skattelättnad på följande sätt:

Om omsättningen uppgår till högst 10 000 euro, beviljas den skattskyldige i form av lättnad den moms som redovisas (skatter som betalas på försäljningar - skatter som ska dras av) för hela räkenskapsperioden. Då räknas lättnadsbeloppet inte med formeln nedan. Om omsättningen uppgår till minst 10 000 euro men underskrider 30 000 euro, beviljas i form av lättnad en del av den moms som ska betalas. Då beräknas lättnadsbeloppet enligt följande formel:
skatt – (omsättning – 10 000) x skatt
20 000

Om skatten för räkenskapsperioden är negativ, dvs. om den skatt som ingår i inköpen under räkenskapsperioden är högre än den skatt som ska betalas på försäljningen, beviljas inte lättnad.